Περισυλλογή και αναβίωσις: από την ιστορία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα

Όπως θα έχει παρατηρήσει ο προσεκτικός αναγνώστης, η Χελώνα είναι τακτική fan της Καθημερινής και ειδικότερα των συντακτών της που εκφράζουν και διαμορφώνουν την «μνημονιακή πλειοψηφία». Η Χελώνα δεν διατηρεί αυτή τη συνήθεια από βίτσιο (μόνο). Ο λόγος δημοσιογράφων όπως ο Αλέξης Παπαχελάς ή ο Μπάμπης Παπαδημητρίου προσομοιάζει με τον λόγο μιας άλλης εποχής. Για του λόγου το αληθές, δοκιμάστε να συγκρίνετε αυτό το άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου με το παρακάτω κύριο άρθρο της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα στις 30 Απριλίου 1941 – τρεις μέρες μετά την είσοδο του γερμανικού στρατού κατοχής στην πόλη της Αθήνας, δηλαδή:

Χθες το απόγευμα κατηρτίσθη η εθνική κυβέρνησις υπό την προεδρίαν του αντιστρατήγου κ. Τσολάκογλου. Τα κυριώτερα μέλη αυτής αποτελούν στρατιώται των οποίων τα ονόματα έχουν συνδεθή με τον πρόσφατον ελληνικόν αγώνα εις τα βουνά της Αλβανίας. Εκείνοι, οι οποίοι ως διοικηταί στρατευμάτων ημύνθησαν πάντες – ως υπομιμνήσκει και η προκήρυξις του κ. πρωθυπουργού – του πατρίου εδάφους εις ηρωϊκούς αγώνας, εύρον εις τα κατάβαθα της ψυχής των νέον θάρρος και νέον σθένος δια να αναλάβουν με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν το βαρύτατον όντως έργον της διακυβερνήσεως της χώρας εις τόσον δυσκόλους στιγμάς. Και πρέπει να είμεθα βέβαιοι, ότι όπως εξεπλήρωσαν ευόρκως μέχρι τούδε την στρατιωτικήν των αποστολήν, θα εκπληρώσουν κατά τον ίδιον τρόπον και με την ιδίαν επιτυχίαν και την νέαν των αποστολήν.

Ο σχηματισμός κυβερνήσεως δεν απετέλει απλώς μίαν ανάγκην, επιβληθείσαν εκ των περιστάσεων, αλλά και βασικήν προϋπόθεσιν προς ανασύνταξιν και αναδιοργάνωσιν της χώρας. Η πολιτεία, ευρεθείσα ακέφαλος κατά τας τραγικωτέρας στιγμάς της ζωής του ελληνικού έθνους, ήτο φυσικόν να εμπλακή εις το χάος, το οποίον την περιέβαλλε τας τελευταίας ημέρας, και να μην είνε εις θέσιν να προχωρήση προς τους νέους της σκοπούς ούτε κατά βήμα. Η πληθώρα των προβλημάτων, τα οποία εδημιούργησεν η πολεμική ατυχία και αι αντιξοότητες, αι οποίαι προβάλλουν ανά πάσαν στιγμήν εις κάθε σκέψιν περί περισυλλογής και περί ανορθώσεως των ερειπίων, που μας εκληροδότησεν ο πόλεμος, επέβαλλον την παρουσίαν μιας κεφαλής εις το σώμα της πολιτείας. Η καλή διάθεσις και η εκδηλωθείσα από την πρώτην στιγμή προθυμία του νικητού, όπως συνδράμη την προσπάθειάν μας προς αναβίωσιν της χώρας, δεν θα ήσαν αρκεταί, αλλ’ ούτε και επετρέπετο εξ άλλου η επιβάρυνσις τω νικητών με όλας τας φροντίδας της αναδιοργανώσεως του τόπου. Η συνδρομή των και η καθοδήγησίς των δια την οργάνωσιν του Κράτους μέσα εις τα νέα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας είνε απαραίτητος. Παρίστατο όμως ανάγκη υπερτάτη, όπως της προσπαθείας αυτής ηγηθή η εθνική κυβέρνησις ως εκπρόσωπος του λαού δια να αντιμετωπίση τα πολλαπλά προβλήματα, τα οποία ως αιμάσσουσαι πληγαί χαίνουν εις το σώμα της χώρας. Η κυβέρνησις αύτη, διαθέτουσα ήδη, κατά τας επισήμους διακηρύξεις των αντιπροσώπων του στρατού της κατοχής, και την συναντίληψιν αυτών εις παν ό,τι αφορά την αποκατάστασιν του ρυθμού της χώρας και της ευημερίας αυτού εν τω μέτρω των δυνατοτήτων της παρούσης στιγμής, θα δυνηθή, εξαντλούσα όλην της την καλήν θέλησιν και όλον της τον ζήλον, να διαπιστώση τας ανάγκας της χώρας, να μελετήση αυτάς ριζικώς και να προβή εν συνεχεία εις την ικανοποίησιν αυτών.

Και αι ανάγκαι αυταί είνε πολλαπλαί, τα δε προκύψαντα εκ της πολεμικής ατυχίας προβλήματα εξαιρετικώς πολύπλοκα. Η αναλαβούσα από χθες την άσκησιν των βαρυτάτων της καθηκόντων κυβέρνησις αποτελείται ευτυχώς από άνδρας ικανούς, όπως ανταποκριθούν εις τας ανάγκας των εξαιρετικών περιστάσεων. Προέχει μεταξύ των πρώτων μελημάτων της κυβερνήσεως η αποκατάστασις της τάξεως και της ασφαλείας εις την χώραν, που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτον εργασίαν του λαού και την αναδημιουργίαν. Θα παραστή ανάγκη παραλλήλως όπως απογραφούν όλαι αι ανάγκαι της χώρας εις ειδικόν πίνακα, τόσον αι παλαιαί, όσον και αι νέαι, δια να επακολουθήση η έρευνα της αντιμετωπίσεώς των. Αλλά πρωτίστως παρίσταται ανάγκη να ανασυγκροτηθούν τα δημόσια οικονομικά, να καταμετρηθούν αι οικονομικαί ικανότητες της χώρας και να υπολογισθούν αι δυνατότητες της προσαυξήσεώς των μέχρι του βαθμού, που θα επαρκέσουν αύται εις την επούλωσιν των πληγών του πολέμου και των αναγκών του λαού και της χώρας. Και αναποφεύκτως η κυβέρνησις της χώρας θα αποβλέψη εκ των πρώτων εις τον καταρτισμόν του προϋπολογισμού του κράτους, ο οποίος θα είνε όχι μόνον ο γνώμων της δραστηριότητος αυτής, αλλά και το βασικόν της έρεισμα εις την προσπάθειαν να φέρη εις αίσιον πέρας την αποστολήν, την οποίαν επωμίσθη εις τόσον δυσκόλους στιγμάς. Δεν αναμένομεν θαύματα. Όπως η ζωή μας θα είνε ζωή θυσιών και ο προϋπολογισμός μας θα είνε προϋπολογισμός θυσιών. Μαζί όμως με τα άλλα κύρια μέτρα της κυβερνήσεως θ’ αντικατοπτρίζη την πρώτην προσπάθειαν πραγματοποιήσεως των νέων αρχών της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που θ’ ακολουθήσωμεν.

Η προκήρυξις, την οποίαν ο νέος πρωθυπουργός απηύθυνε χθες προς τον ελληνικόν λαόν, δίδει το μέτρον όχι μόνο της υφισταμένης σήμερον οδυνηράς πραγματικότητος, αλλά και της αποφασιστικής θελήσεως της κυβερνήσεως όπως ανταποκριθή εις τας σημερινάς ανάγκας της χώρας. Θα απαιτηθούν προς τούτο θυσίαι, θα χρειασθούν αιματηραί οικονομίαι, θα παραστή ανάγκη να εργασθώμεν όλοι, ομονοούντες και ηνωμένοι ως είς άνθρωπος, μέχρις εξαντλήσεως των σωματικών και των πνευματικών μας δυνάμεων. Εις το κεφάλaιον των θυσιών και της αόκνου εργασίας η κυβέρνησις δύναται να είνε βεβαία, ότι θα έχη από της πρώτης στιγμής εις το πλευρόν της ολόκληρον τον λαόν, ο οποίος αφού προσέφερεν εις την πατρίδα το πολύτιμον αίμα του, δεν πρόκειται να σταματήση με δισταγμόν προς της αρξαμένης νέας προσπαθείας. Και ως τόσον ορθώς τονίζει η προκήρυξις του κ. πρωθυπουργού «εφεξής όλοι μακράν παντός ξένου συμφέροντος και οδηγούμενοι απλώς και μόνον από το ακραιφνές ελληνικόν συμφέρον, θα προσπαθήσωμεν να ζήση η Ελλάς και να εξασφαλισθή εκ νέου εις τον λαόν της η ειρήνη και η εργασία». Δεν θα διστάση αληθώς κανείς και όλοι θα συμβάλωμεν με όλας μας τας δυνάμεις εις την αναβίωσιν της Ελλάδος, υπέρ της οποίας κάθε μόχθος και κάθε θυσία αποτελούν το στοιχειωδέστερον καθήκον μας κατά τας παρούσας στιγμάς.

Τι ακολούθησε στο επόμενο διάστημα είναι λίγο-πολύ γνωστό. Οι παραλληλισμοί είναι αναπόφευκτοι.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s